Intressepolitik

De nationella funktionsrättspolitiska målen

Vi har idag ett samhälle som långt ifrån uppnått de nationella målen för tillgänglighet för alla. Diskriminering förekommer i många olika sammanhang såväl medvetet som omedvetet Människor med funktionshinder bemöts och behandlas inte med samma rättigheter och skyldigheter som andra.

Här finner vi bakgrunden till att riksdagen år 2000 antog regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för de funktionsrättpolitiska målen.

Ett arbete för mångfald, delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Detta visar på funktionsrättpolitikens komplexitet och behov av att vara sektorövergripande inom samhällets alla områden.
Den nationella handlingsplanen och de funktionsrättspolitiska målen har sin utgångspunkt och förankring i FN:s 22 standardregler som antogs av FN:s generalförsamling 1993 för att säkerställa att människor med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Betoningen i det nationella funktionsrättspolitiska arbetet ligger i att identifiera och undanröja hinder, förebygga och bekämpa diskriminering och att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Vad gör vi.

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att människor med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna. Funktionsrättsföreningarna och dess medlemmars  politiska vision är ett samhälle för alla. Ett samhälle där alla människor har lika förutsättningar och är fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Vi inom Funktionsrätt Karlstad arbetar för att tillvarata våra medlemsföreningars intressen i gemensamma och övergripande frågor.

Vår ambition är att i samråd med våra medlemmar på en lokal kommunpolitisk nivå arbeta med frågor som berör funktionshinder och därigenom bidra till ökad tillgänglighet, service och förståelse för oss och våra varierande förutsättningar och behov.

Samarbetsorganets uppgift är också att underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings och informationsverksamhet. Som organisation samverkar vi med kommunen, landstinget, studieorganisationer och är öppna för att etablera kontakt med fler samhällsaktörer för att därigenom påverka i beslutsprocesser.

Kommunala politiker, tjänstemän, barnomsorg och skola är exempel sådana viktiga samhällsaktörer vi vill nå för att kunna samverka och påverka.

För att vårt gemensamma arbete skall utvecklas bidrar  vi tillsammans på alla områden som medlemmar med erfarenheter och kompetens. Verksamheter av kulturell och social karaktär som t.ex. teater-, idrott och körverksamhet, trivselträffar och informationsträffar kan vara vägar till att berika friluftsliv, öka kunskap, förståelse och tolerans för oss funktionshindrade.

Skip to content