GDPR

Information om personuppgiftsbehandling
– personer i medlemsföreningar, styrelse, uppdrag m.m

 

Handikappföreningarna Karlstad behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Handikappföreningarna Karlstad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Handikappföreningarna Karlstad genom att kontakta oss på hsok@telia.com. Medlemskapet i Handikappföreningarna Karlstad är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Handikappföreningarna Karlstad behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem i medlemsförening eller ingå i styrelse, arbetsgrupper, brukardialoger, Rådet för personer med funktionsnedsättningar m.m.

Som medlem/styrelseledamot/uppdragsinnehavare/deltagare i arbetsgrupp/företrädare eller motsv. kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap/funktion i Handikappföreningarna Karlstad är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren/uppdraget och för att Handikappföreningarna Karlstad har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, styrelse- och funktionärsadministrationen, brukardialogerna, uppdrag i Rådet för personer med funktionsnedsättningar och övriga funktioner gentemot andra föreningar och organisationer, Karlstads kommun och myndigheter med anledning av uppdragen, skicka ut medlemsnyheter, marknadsföring, mötesinformation och information från föreningar, organisationer och kommuner. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Handikappföreningarna Karlstad ska kunna säkerställa medlemmarnas/styrelse- och arbetsgruppsledamöters/funktionärers/uppdragsinnehavares identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Handikappföreningarna Karlstads IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till utvalda företag, föreningar, organisationer och kommuner som Handikappföreningarna Karlstad samarbetar med för nödvändig behandling för Handikappföreningarna Karlstads räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen, Funktionsrätt Värmland, samt företag och konsulter som vi samarbetar med för vår löne- och arvodeshantering eller IT- och datortjänster/programhantering. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord och PostilJohan AB i samband med utskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Handikappföreningarna Karlstad behandlar dina personuppgifter så länge du tillhör medlemsförening eller har uppdrag i någon form hos oss eller åt oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap eller uppdrag/åtagande upphör raderas dina personuppgifter. Handikappföreningarna Karlstad kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till hsok@telia.com. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få information eller marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på hsok@telia.com och begära att vi stoppar utskicken.

 

Skip to content